Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Do wygrania 1 500 PL !

16 maja 2022 Autor: Anna Pietruszka

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Zwykłe/Niezwykłe Koło”

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Koła.

3. Konkurs odbywa się w ramach miejskich obchodów 660-lecia lokacji miasta Koła (1362-2022).

4. Tematem konkursu jest ukazanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczo-krajobrazowego miasta Koła w obszarach takich jak architektura, krajobraz, wydarzenia kulturalne i sportowe, codzienne życie mieszkańców.

2. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich miłośników fotografii.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego, PDF (380 KB) zamieszczonego na stronie www.biblioteka-kolo.pl w artykule „Zwykłe/Niezwykłe Koło”. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny z podaniem wszystkich danych pod rygorem odrzucenia zgłoszenia i tym samym wykluczenia z udziału w konkursie.

5. Złożenie formularza konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszona do konkursu fotografia jest autorstwa uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich oraz posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku, jeśli taka zgoda jest prawnie wymagana.

6. Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2022 r.                                                                               

3. SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace.

2. Zgłoszone do konkursu prace przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie JPG, z preferowaną rozdzielczością 300 dpi i dłuższym boku 3000 pix – parametrach umożliwiających wydruk w formacie wystawowym

3. Pliki cyfrowe zgłaszanych prac powinny być opisane wg następującej specyfikacji: numer_imię_nazwisko_tytuł.jpg, np. 01_jan_kowalski_bez_ tytułu.jpg

4. Prace (pliki cyfrowe) wraz z formularzem zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną bezpośrednio na adres: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, lub przesłać/dostarczyć osobiście w postaci płyt CD/DVD  na adres: Filia dla Dzieci Powiatowej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19.

5. Wydruk prac nagrodzonych oraz przyjętych na wystawę pokonkursową odbędzie się staraniem i na koszt Organizatora.

6. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem, odbiegające od tematu konkursu, wadliwe technicznie.

7. Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej www.biblioteka-kolo.pl nie później niż do dnia 18 lipca 2022 roku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 września 2022 r. O dokładnym terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową oraz zostaną przesłane zaproszenia.

4. NAGRODY

1. Nadesłane na konkurs prace spełniające wymogi niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora w dniu 7 lipca.

2. Autorzy najlepszych prac otrzymają: Grand Prix – 1 500,00 PLN, II nagroda – 800,00 PLN i III nagroda – 500,00 PLN, albumy fotograficzne i przyrodnicze oraz dyplomy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród przez jury konkursu.

4. Decyzja jury konkursu o podziale nagród jest ostateczna.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród oraz otwarciu wystawy pokonkursowej telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji miasta Koła i powiatu kolskiego w postaci umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, publikacjach i wykorzystania w innych formach przekazu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez uczestnika konkursu nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym

3. Wydruki prac nagrodzonych i prezentowanych na wystawie pokonkursowej po zakończeniu wystawy przechodzą na własność  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Z 2002 r. NR101, poz.926 z późn. zm.).

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.biblioteka-kolo.pl a także pod nr tel. 63 21 78 005.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Klauzula informacyjna dla uczestników imprezy, PDF (263 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 
8 czerwca 2023
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Bibliografia Regionalna Powiatu Kolskiego
 • Rocznik Kolski
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Okładka przedstawia tunel stworzony przez rośliny i idących przez niego osób - dorosłej i dziecka.  Na okładce znajduje się grafika przedstawiająca ziemię.  Na okładce znajduje się przewrócone godło III Rzeszy.  Na okładce znajduje się głowa kobiety na tle regałów z książkami.  Na okładce znajduje się grafika psa węszącego na śniegu. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Jak nie czytam, jak czytam!

Włączyliśmy się (07.06.), wspólnie z 3100 placówkami (bibliotekami ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status