Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1. Administrator Państwa danych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

2. Z administratorem danych można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło, e-mailowo: biblioteka@biblioteka-kolo.pl, telefonicznie: 63 21 78 002.

3. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres inspektor@osdidk.pl

4. Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym o którym mowa w ustawie o bibliotekach, i powierzone administratorowi w celu:

a. udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,

b. dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych.

5. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece i służą do następujących celów:

a. dochodzenia ewentualnych roszczeń,

b. opracowania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,

c. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

6. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:

a. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,

b. powiadamiana o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji lub o podobnym charakterze,

c. przekazywania informacji o działalności Biblioteki.

7. Podanie danych przez czytelników jest:

a. obowiązkowe, odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług,

b. jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechnienia wizerunku, kontaktu z Panią/Panem poprzez wskazany nr telefonu, adres email.

8. Państwa dane osobowe możemy przekazać i udostępnić wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk- nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony,

b. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia,

c. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych i interesie publicznym.

d. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania,

e. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych;

b. sprostowania swoich danych;

c. usunięcia swoich danych, jeżeli:

 • Pani/Pan wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Pani/Pana dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem,

12. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy obwiązującego

13. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 

                             


 
24 października 2021
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Na okładce grafiki przedstawiające historie jedzenia. Ilustrujace m.in. : lody, pizzę...  Ilustracja przedstawia zanurzaną w wodzie kobietę.  Na okładce znajduje się ilustracja przedstawiająca dziewczynę z dłońmi ułożonymi na brzuchu. Wokół znajdują się kolorowe rośliny.  Okładka przedstawia siedzącego na olbrzymim ślimaku mężczyznę, trzymającego w dłoniach pęk warzyw. Wokół niego rozpościerają się różnorakie rośliny.  Okładka przedstawia plażę i idące nią trzy osoby. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Helena Stefaniak Mistrzem Pi

Wyłoniono (21.10.) laureatkę konkursu czytelniczego "Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania Powiatu ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status