Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych.

Regulamin konkursu literackiego

„Najpiękniejsza historia związana z kolskim Ratuszem”

 1. Postanowienia ogólne

1.1.     Celem konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą, literaturą i sztuką oraz promocja Koła poprzez literackie ujęcie miasta w sposób ciekawy i oryginalny.

1.2.     Organizatorami konkursu pn. „Najpiękniejsza historia związana z kolskim ratuszem”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem są: Urząd Miejski Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole.

 1. Zasady konkursu

2.1.     Adresatem Konkursu są podstawowe i gimnazjalne placówki oświatowe, które nadzorują przebieg Konkursu na swoim terenie, zbierają prace konkursowe i przesyłają je do Organizatora.

2.2.     Każda placówka może przesłać dowolną liczbę prac, przy czym każda praca powinna mieć wyznaczonego co najmniej jednego nauczyciela zgłaszającego.

2.3.     W Konkursie nie jest dozwolone uczestnictwo najbliższej rodziny członków Jury.

2.4.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie w wersji papierowej jednego, niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego utworu literackiego w określonych w Regulaminie terminie i formie.

2.5.     Tematyka prac konkursowych jest dowolna, powinna jednak zawierać elementy związane z kolskim Ratuszem.

2.6.     Formą dopuszczającą pracę do konkursu jest proza pisana w języku polskim.

2.7.     Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

2.8.     Praca konkursowa powinna obejmować nie więcej niż 4 strony znormalizowanego maszynopisu  (wydruk komputerowy o parametrach 1800 znaków na stronie – w tym spacje i znaki interpunkcyjne, podwójny odstęp między wierszami, zastosowanie czcionki Times New Roman w stopniu 12).

2.9.     Pracę należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej w trzech egzemplarzach.

 1. Przebieg konkursu

3.1. Nauczyciel zgłaszający powinien przesłać do Organizatora zebrane prace  do 9 marca 2012 r. na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole;   ul. H. Sienkiewicza 5; 62-600 Koło, w zaklejonej  kopercie z dopiskiem: „Najpiękniejsza historia związana z kolskim   ratuszem”.

Prace  winny zawierać odpowiednie metryczki z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, data urodzenia  autora,   nazwa  placówki oświatowej,  nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego pracę, dane adresowe placówki i telefon kontaktowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na brzmienie niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3.2.   Prace    doręczone    Organizatorom    po   określonym    w    Regulaminie  terminie, nie wezmą udziału  w  Konkursie.

3.3.   Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu.

3.4.   Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatorów: Tomasza Nuszkiewicza – sekretarza Miasta Koła,  Aleksandry Kowalskiej – dyrektora PiMBP w Kole,  Zofii Janiszewskiej – polonistki w  terminie do 23 marca 2012 r.

3.5.   Ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali wręczania nagród w ustalonym przez Organizatorów miejscu i terminie.

3.6.   Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

4. Nagrody

4.1.   Jury powołane przez Organizatorów przyznaje nagrody za miejsca od  I do III oraz wyróżnienia.

4.2.   Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są książki.

4.3.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych

5.1.   Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

5.2.   Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Organizatorom, nieodpłatnej, niewyłącznej  i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.

5.3.   Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie          o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

5.4.   Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

5.5.   Administratorami danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będą Organizatorzy.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizatorzy   zastrzegają    sobie  prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac    niespełniających

wymogów niniejszego regulaminu.

6.2. Zgłoszenie   prac   do   Konkursu  jest   jednoznaczne   z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu  i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.

6.3.Organizatorzy  zastrzegają  sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

6.4. W kwestiach  nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.5.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole       Dyrektor PiMBP w  Kole            Burmistrz Miasta Koła

/-/  Romuald Adamek                             /-/Aleksandra Kowalska           /-/ Mieczysław Drożdżewski

 

 

 

     Załącznik

Formularz zgłoszeniowy do konkursu literackiego

„Najpiękniejsza historia związana z kolskim Ratuszem”

 1. Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Data urodzenia  autora ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Nazwa  placówki oświatowej……………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego pracę…………………………………………………………………………..

 

 1. Dane adresowe placówki i telefon kontaktowy……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na brzmienie niniejszego Regulaminu.

…………….., …………….

miejscowość, data

……………..……………………………………….………..

Imię, nazwisko (autora pracy)

……………..…………………………………………………

Imię, nazwisko (opiekuna)

 

Dot. Regulaminu Konkursu literackiego  pt.: „Najpiękniejsza historia związana   z kolskim Ratuszem”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, dzieci, ich rodziców lub innych opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych dla celów związanych z Konkursem: „Najpiękniejsza historia związana z kolskim Ratuszem”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez Organizatorów Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie w przypadku zdobycia nagrody w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne. Organizatorzy Konkursu – jako administratorzy danych poinformowali mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

Jednocześnie oznajmiam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego brzmienie.

……………………………………………………….

                     podpis

Kategoria: Aktualności

16 października 2018
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube
film

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Dolina Radości

Pierwsze w tym roku spotkanie DKK dla dorosłych (19.01.) to ...

O LIŚĆ DĘBU – konkur

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ...

Gra terenowa „W-KOŁO N

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do Terenowej ...

…rozrzynały stopy skor

"W Wisłoku rozrzynały stopy skorupy szczeżui. Żółtodziób, domokrążca, Cygan czy ...

Narodowe Czytanie 2017

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole oraz  Zespół Szkół ...