Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Najpiękniejsza historia związana z kolskim Ratuszem

17 stycznia 2012 Autor: Anna Pietruszka

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych.

Regulamin konkursu literackiego

„Najpiękniejsza historia związana z kolskim Ratuszem”

 1. Postanowienia ogólne

1.1.     Celem konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą, literaturą i sztuką oraz promocja Koła poprzez literackie ujęcie miasta w sposób ciekawy i oryginalny.

1.2.     Organizatorami konkursu pn. „Najpiękniejsza historia związana z kolskim ratuszem”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem są: Urząd Miejski Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole.

 1. Zasady konkursu

2.1.     Adresatem Konkursu są podstawowe i gimnazjalne placówki oświatowe, które nadzorują przebieg Konkursu na swoim terenie, zbierają prace konkursowe i przesyłają je do Organizatora.

2.2.     Każda placówka może przesłać dowolną liczbę prac, przy czym każda praca powinna mieć wyznaczonego co najmniej jednego nauczyciela zgłaszającego.

2.3.     W Konkursie nie jest dozwolone uczestnictwo najbliższej rodziny członków Jury.

2.4.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie w wersji papierowej jednego, niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego utworu literackiego w określonych w Regulaminie terminie i formie.

2.5.     Tematyka prac konkursowych jest dowolna, powinna jednak zawierać elementy związane z kolskim Ratuszem.

2.6.     Formą dopuszczającą pracę do konkursu jest proza pisana w języku polskim.

2.7.     Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

2.8.     Praca konkursowa powinna obejmować nie więcej niż 4 strony znormalizowanego maszynopisu  (wydruk komputerowy o parametrach 1800 znaków na stronie – w tym spacje i znaki interpunkcyjne, podwójny odstęp między wierszami, zastosowanie czcionki Times New Roman w stopniu 12).

2.9.     Pracę należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej w trzech egzemplarzach.

 1. Przebieg konkursu

3.1. Nauczyciel zgłaszający powinien przesłać do Organizatora zebrane prace  do 9 marca 2012 r. na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole;   ul. H. Sienkiewicza 5; 62-600 Koło, w zaklejonej  kopercie z dopiskiem: „Najpiękniejsza historia związana z kolskim   ratuszem”.

Prace  winny zawierać odpowiednie metryczki z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, data urodzenia  autora,   nazwa  placówki oświatowej,  nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego pracę, dane adresowe placówki i telefon kontaktowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na brzmienie niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3.2.   Prace    doręczone    Organizatorom    po   określonym    w    Regulaminie  terminie, nie wezmą udziału  w  Konkursie.

3.3.   Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu.

3.4.   Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatorów: Tomasza Nuszkiewicza – sekretarza Miasta Koła,  Aleksandry Kowalskiej – dyrektora PiMBP w Kole,  Zofii Janiszewskiej – polonistki w  terminie do 23 marca 2012 r.

3.5.   Ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali wręczania nagród w ustalonym przez Organizatorów miejscu i terminie.

3.6.   Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

4. Nagrody

4.1.   Jury powołane przez Organizatorów przyznaje nagrody za miejsca od  I do III oraz wyróżnienia.

4.2.   Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są książki.

4.3.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych

5.1.   Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

5.2.   Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Organizatorom, nieodpłatnej, niewyłącznej  i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.

5.3.   Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie          o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

5.4.   Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

5.5.   Administratorami danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będą Organizatorzy.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizatorzy   zastrzegają    sobie  prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac    niespełniających

wymogów niniejszego regulaminu.

6.2. Zgłoszenie   prac   do   Konkursu  jest   jednoznaczne   z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu  i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.

6.3.Organizatorzy  zastrzegają  sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

6.4. W kwestiach  nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.5.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole       Dyrektor PiMBP w  Kole            Burmistrz Miasta Koła

/-/  Romuald Adamek                             /-/Aleksandra Kowalska           /-/ Mieczysław Drożdżewski

 

 

 

     Załącznik

Formularz zgłoszeniowy do konkursu literackiego

„Najpiękniejsza historia związana z kolskim Ratuszem”

 1. Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Data urodzenia  autora ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Nazwa  placówki oświatowej……………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego pracę…………………………………………………………………………..

 

 1. Dane adresowe placówki i telefon kontaktowy……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na brzmienie niniejszego Regulaminu.

…………….., …………….

miejscowość, data

……………..……………………………………….………..

Imię, nazwisko (autora pracy)

……………..…………………………………………………

Imię, nazwisko (opiekuna)

 

Dot. Regulaminu Konkursu literackiego  pt.: „Najpiękniejsza historia związana   z kolskim Ratuszem”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, dzieci, ich rodziców lub innych opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych dla celów związanych z Konkursem: „Najpiękniejsza historia związana z kolskim Ratuszem”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez Organizatorów Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie w przypadku zdobycia nagrody w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne. Organizatorzy Konkursu – jako administratorzy danych poinformowali mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

Jednocześnie oznajmiam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego brzmienie.

……………………………………………………….

                     podpis

Kategoria: Aktualności

 
13 lipca 2024
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Bibliografia Regionalna Powiatu Kolskiego
 • Rocznik Kolski
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Depozyt Biblioteczny
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Okładka książki "Nie jesteś sama, Meredith" przedstawia dziewczynę i kota wyglądających przez okno.  Okładka książki "Wszystko czego szukasz, znajdziesz w bibliotece" przedstawia okno na parapecie którego siedzi kot, leżą książki, stoi roślina i kawa.  Okładka książki "Kuchnia książek" przedstawia dom, na balkonie, którego stoi para, wokół drzewa, także kwitnąca śliwa.  Okładka książki "Bestiariusz słowiański" przedstawia trzy upiory.  Okładka książki "Polski dizajn" przedstawia modernistyczne wnętrze. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

DKK-i we wrześniu 2024

Najbliższe spotkania DKK: dla dorosłych – 23 września ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status