Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Morskie opowieści

1 marca 2016 Autor: Anna Pietruszka

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: Morskie opowieści

Cele:
• promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie ich kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich.

Temat:
„…morski świat przyszłości”. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Uczestnicy:
• dzieci w wieku przedszkolnym,
• uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
• uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
• uczniowie gimnazjów.

Warsztat:
• konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,
• technika plastyczna – dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.,
• format – minimalnie A4, maksymalnie A2.

Założenia organizacyjne:
• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
• praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres szkoły/placówki,
• prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
• z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora; Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
• Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
• nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Morskie opowieści” w terminie do 8 kwietnia 2016r. na adres Organizatora – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
• o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator,
• Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
• Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
• nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą pocztową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
• wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora,
• zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora,
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

Organizator prosi o pomoc nauczycieli oraz bibliotekarzy.

Kategoria: Aktualności

 
25 maja 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Kraina Kolan Macieja Sobczaka

KRAJNA KOLAN Poniżej zamieszczamy  fragment dłuższego wywiadu jaki na temat ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status