Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

“Żołnierze Wyklęci…” – konkurs!!!

16 stycznia 2015 Autor: Anna Pietruszka

Koło, dn. 15 stycznia 2015 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, Miejski Dom Kultury w Kole oraz Stowarzyszenie Kolscy Patrioci
zapraszają wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie „Żołnierze Wyklęci – powracający Bohaterowie”. Konkurs odbywa się w ramach II Kolskiego Tygodnia Żołnierzy Wyklętych.

Regulamin Konkursu
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): “W hołdzie “Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… “

I. Organizatorzy Konkursu:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole
Miejski Dom Kultury w Kole
Stowarzyszenie Kolscy Patrioci
II. Patronaty:
Burmistrz Miasta Koła
Starosta Kolski
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą
e-kolo
Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole
Przegląd Kolski
III. Cele Konkursu:
1.Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2015 r.).
2.Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3.Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4.Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5.Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6.Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
7.Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).
IV. Kategorie prac
Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
1.Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
2.Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia,
muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
3.Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
•uczniowie szkół gimnazjalnych
•uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
V. Kryteria oceniania:
1.Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach
Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
2.Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
3.Poprawność językowa.
4.Estetyka pracy.
5.Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem
nauczyciela.
6.Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła nie będą podlegać ocenie.
7.W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.
VI. Parametry prac konkursowych:
1.Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była samodzielna, czy pod kierunkiem
nauczyciela.
2.Prace pisemne w kategorii szkół gimnazjalnych powinny zawierać 2-5 stron tekstu formatu A4. Prace pisemne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych powinny zawierać 3-7 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
3.Prace multimedialne: prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie
mogą być dłuższe niż 5min.
4.Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2, techniką dowolną,
pozwalającą na przesłanie pracy przesyłką pocztową.
5.Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs o Żołnierzach Wyklętych”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na płycie CD albo
na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu).
6.Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców
na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników –
zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie do pobrania:  Oświadczenie
VII. Harmonogram Konkursu:
1.Prace konkursowe należy przesyłać do 20 lutego 2015 r. na adresy organizatora: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło.
W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
2.Wyniki Konkursu będą ogłoszone 27 lutego 2015 r. na stronie: www.biblioteka-kolo.pl. Wręczenie nagród odbędzie się 8 marca 2015 r. w Miejskim Domu Kultury podczas finału II Kolskiego Tygodnia Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych prac.
VIII. Jury
1.W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizatorów.
2.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
3.Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.
4. W każdej z dwóch kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III.
2.Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
4.Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe.
6. Fundatorzy nagród: Burmistrz Miasta Koła, Sklep Kibica „Kolscy Fanatycy”, Klub Gazety Polskiej w Kole.
6.Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.
IX. Zasady uczestnictwa:
1.Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
2.Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3.Konkurs ma charakter jawny.
4.Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w Konkursie.
5.Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy
wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
6.Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy
odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób
trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do
pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
7.Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na
wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych
i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie
tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na
wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
8.Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością organizatorów.
9.Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum IPN.
X. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu:
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN,
Warszawa-Lublin 2007.
Bechta Mariusz, Jata ’44. Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011.
Bechta Mariusz, Leszek Żebrowski, NSZ na Podlasiu w walce systemem komunistycznym
w latach 1944-1952, wyd. ZŻNSZ, Siedlce 1998.
Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa
1999.
Kisielewski Tadeusz, Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, Poznań 2008.
Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego
“Radzyń Podlaski” w latach 1944-1956, Biała Podlaska 1998.
Malinowski Jerzy Cezary, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945-1956), 1995.
Pietrzak Leszek, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK
1944-1956, 2011.
Sierchuła Rafał, Historia człowiek myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948), wyd. IPN, Poznań 2013.
W marszu i boju. Z walk i przeżyć partyzanckich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, reprint
wyd. z 1948.
Wnuk Rafał, Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956,
Lublin 1993.
Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000.Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie “Wolność i Niezawisłość” 1945-1952, Warszawa 1992.
Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010.
Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin
2008.
Żebrowski Leszek, Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach, Warszawa
2014.
Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1-3, Warszawa 1994-1996.
Żebrowski Leszek, Mity przeciwko Polsce. Żydzi, Polacy, komunizm 1939-2012, Warszawa, 2012
Żebrowski Leszek, Walka o prawdę. Historia i polityka, Warszawa 2013.
Żywuszko-Widejko Halina Teresa, Wileński słowniczek. Wspomnienia minionych lat, Warszawa 2012.
Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski, Warszawa ipn.gov.pl, nsz.com.pl,
http://brygadaswietokrzyska.pl,
http://podziemiezbrojne.blox.pl,
http://www.zaporczycy.pl
Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony stron internetowych po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

W zbiorach PiMBP znajdują się:

Kobylański Władysław, W szponach trzech wrogów. Przeciw UPA, Niemcom i Sowietom, Warszawa-Kraków 2013.
Paczoska-Hauke Alicja, Zygmunt Wawrzyniak ps. „Sęp” (1926-1946) żołnierz podziemia niepodległościowego w powiecie kolskim. W: Rocznik Kolski Nr 6/2013, s. 77-87.
Patricelli Marco, Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Kraków 2013.
Płużański Tadeusz M., Bestie. Reporterskie śledztwo o ludziach, którzy w czasach komunizmu mordowali polskich patriotów, za co nigdy nie zostali ukarani, Warszawa 2013.
Ratajski Kajetan, Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, Warszawa 2014.
Widejko Jerzy „Jureczek”, Najmłodszy partyzant wileńskiej AK, Gorlice 2014.
Smalewski Jan Stanisław, Żołnierze „Łupaszki”. Sowieci likwidują Oddziały Niepodległościowe. Rozpoczęło się polowanie na żołnierzy „Łupaszki”, Warszawa-Kraków 2014.
Smalewski Jan Stanisław, Więzień Kołymy. W sowieckich obozach śmierci. Warszawa-Kraków, 2014.
Smalewski Jan Stanisław, Pod komendą Łupaszki. W szponach sowieckiej zdrady. Warszawa-Kraków 2013.
Wieliczka-Szarkowa Joanna, Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013.

Polecamy:
spotkanie z Leszkiem Żebrowskim nt.: „Narodowe Siły Zbrojne”, które odbędzie się 23 stycznia 2015 r., o godz. 17:00 w Liceum Ogólnokształcącym w Kole, ul. Blizna 37.

 

Zdjęcie z: nowahistoria.interia.pl


 
2 października 2022
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Ilustracja przedstawia chłopca stojącego, na tle miasta, obok lwa.  Ilustracja przedstawia czworo dzieci i psa.  Ilustracja przedstawia białego niedźwiedzia.  Ilustracja przedstawia pochylonego chłopca.  Na ilustracji znajdują się psy, koty i kobieta. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Oczy Michaliny

Autor: Marcin Szczygielski Tytuł: Oczy Michaliny Wydawca: Instytut Wydawniczy Latarnik Rok wydania: 2020 Od ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status