Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Regulaminy konkursów fotograficznego i literackiego pwt.: „Z biegiem Warty”

Szanowni Państwo,

rok 2012 jest rokiem wyjątkowym,  bowiem Miasto Koło obchodzi Jubileusz 650. lecia nadania praw miejskich przez Kazimierza III Wielkiego.  W związku z tym Powiatowa  i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,  podjęła działania zmierzające do  uczczenia tego ważnego dla naszego miasta wydarzenia.
Przesyłamy Państwu propozycję wzięcia udziału w konkursach:  literackim i fotograficznym pwt.: Z BIEGIEM WARTY, celem których jest promocja miasta, ukazanie walorów kulturowych i  przyrodniczych oraz ocalenie od zapomnienia miejsc,  ludzi i symboli. Konkursy współorganizujemy  z Urzędem Miejskim w Kole, oraz Klubem Fotograficznym „Fakt”  im. T. Cypriana w Kole. (Regulaminy konkursów poniżej)

W dniach 17, 18  kwietnia, w godz.: 10:00 i 11:00 (daty i godziny do wyboru) zapraszamy  na pokazy multimedialne:  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  nt.: Koło w średniowieczu, natomiast  w dniach 15 i 16 maja,   w godz. 10:00 i 11:00 (daty   i godziny do wyboru)  uczniów szkół gimnazjalnych  nt. : Klasztor Ojców Bernardynów w Kole.
Prezentacje historyczne przeprowadzi dr Krzysztof Witkowski – Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie powyższych przedsięwzięć wśród uczniów i nauczycieli Państwa placówek.

Dyrektor PiMBP w Kole
Aleksandra Kowalska

Regulamin konkursu literackiego
„Z BIEGIEM WARTY”
(w 650. rocznicę lokacji miasta Koła przez Kazimierza III  Wielkiego)

Organizatorem konkursu  „Z BIEGIEM WARTY”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; współorganizatorem Urząd Miejski w Kole.

1.    Postanowienia ogólne

Celem konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą, literaturą i sztuką oraz promocja miasta  Koła poprzez literackie ujęcie historii, symboli miasta, sławnych kolan, zabytków Koła.

2.    Zasady konkursu

2.1.    Adresatami    Konkursu  są   uczniowie   klas   6    szkół    podstawowych,  gimnazjów,  szkół
ponadgimnazjalnych z terenu miasta Koła.

2.2.    Każda   placówka    może  przesłać dowolną liczbę prac, przy czym każda praca powinna mieć
wyznaczonego co najmniej jednego nauczyciela zgłaszającego. Ocenie nie będą poddawane prace zbiorowe.

2.3.    Warunkiem    uczestnictwa   w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie w wersji papierowej
jednego, niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego utworu literackiego (w trzech egzemplarzach) w określonych  w Regulaminie terminie i formie.

2.4.    Tematyka   prac    konkursowych  jest dowolna, powinna jednak zawierać elementy związane
z Kołem.

2.5.    Praca    konkursowa    powinna   obejmować    nie   więcej   niż 3   strony znormalizowanego
maszynopisu  (wydruk komputerowy o parametrach 1800 znaków na stronie – w tym spacje         i znaki interpunkcyjne, podwójny odstęp między wierszami, zastosowanie czcionki Times New Roman w stopniu 12).

3.    Przebieg konkursu

3.1. Nauczyciel  zgłaszający   powinien   przesłać     do    Organizatora    zebrane     prace     do  8     czerwca      2012 r.  na   adres:  Powiatowa    i  Miejska     Biblioteka  Publiczna w Kole;   ul. H. Sienkiewicza 5; 62-600 Koło, w zaklejonej  kopercie  z dopiskiem: „„Z BIEGIEM WARTY” – KONKURS LITERACKI” (w przypadku przesyłek pocztowych – decyduje data stempla pocztowego).
Prace    winny    zawierać   odpowiednie   metryczki  z   następującymi   danymi:  imię  i nazwisko
autora, data   urodzenia  autora,   nazwa   placówki  oświatowej,  nazwisko    i  imię    nauczyciela
zgłaszającego   pracę, dane   adresowe    placówki i telefon   kontaktowy, zgoda na przetwarzanie
danych osobowych oraz zgoda na brzmienie niniejszego Regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

3.2. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu.

3.3. Obrady Komisji konkursowej odbędą się  19 czerwca 2012 r. w siedzibie PiMBP. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o szczegółach. Pozostali Uczestnicy nie będą powiadamiani. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: www.biblioteka-kolo.pl; www.kolo.pl

3.4. Uroczyste wręczenie nagród, oraz wydanie okolicznościowej publikacji, będącej antologią nagrodzonych prac,  nastąpi  podczas gali wręczania nagród w miesiącu październiku 2012 r. Dokładny termin i miejsce zostaną podane ze stosownym wyprzedzeniem na w/w stronach.

4.Nagrody

4.1. W  Konkursie zostanie wyłonionych 9 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci wartościowych słowników językowych oraz dyplomów w następujących kategoriach:
o    I,II,III nagroda w kategorii klas 6-tych szkół podstawowych
o    I,II,III nagroda w kategorii szkół gimnazjalnych
o    I,II,III nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

4.2. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

4.3. Organizator zastrzega  sobie prawo niewyłaniania  zwycięzców, jak również  do  przyznania  tylko niektórych nagród.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego.

5.3. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.  Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

5.4. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub Komisji konkursowej.

5.5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5.6. Organizator lub Komisja konkursowa mogą dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania go na stronach internetowych: www.biblioteka-kolo.pl; www.kolo.pl

5.7. Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac.

6.Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych

6.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

6.2.Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej  i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.
a.    Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych                (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
b.    Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych                   i autorskich).
c.    Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

Kontakt: Aleksandra Kowalska (biblioteka@kolo.pl) – Dyrektor PiMBP w Kole

Formularz zgłoszeniowy do konkursu literackiego
„Z BIEGIEM WARTY”

1.    Imię i nazwisko autora……………………………………………………………………………………………

2.    Data urodzenia  autora ………………………………………………………………………………………….

3.    Nazwa  placówki oświatowej…………………………………………………………………………………..

4.    Nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego pracę…………………………………………………………

5.    Dane adresowe placówki i telefon kontaktowy…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych dla celów związanych z Konkursem: „Z BIEGIEM WARTY”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie w przypadku zdobycia nagrody w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne. Organizator Konkursu – jako administrator danych-  poinformował mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

Jednocześnie oznajmiam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego brzmienie.

……………………………………………………….
Podpis autora

…………………………………………………………
Podpis opiekuna prawnego ( w przypadku autorów niepełnoletnich)

REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego „Z BIEGIEM WARTY”

·    Organizatorzy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole oraz Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. dr T. Cypriana
·    Współorganizator: Urząd Miejski w Kole w ramach obchodów 650 – tej rocznicy lokacji miasta Koła przez Kazimierza III Wielkiego
·    Patronat: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki „Moja Wielkopolska 2012”
1.    Tematem Konkursu jest ukazanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów położonych wzdłuż rzeki Warty i mających z nią bezpośredni związek. Prace mogą przedstawiać krajobraz, pomniki przyrody, ciekawe obiekty oraz faunę i florę w pobliżu rzeki, życie mieszkańców terenów przyrzecznych.
2.    Konkurs ma charakter zamknięty i adresowany jest do uczniów klas 6 – tych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Koła i powiatu kolskiego.
3.    Technika prac jest dowolna, a każdy uczestnik może przedstawić do Konkursu maksymalnie dwie prace. Dopuszczalne są wyraźnie opisane zestawy (maksymalnie 3 zdjęcia w zestawie), przy czym taki zestaw traktowany jest jak jedna praca. Jury Konkursu ma prawo, w przypadku nadesłanych zestawów, do zaakceptowania/nagrodzenia tylko niektórych zdjęć wchodzących w skład zestawu, jeśli uzna to za merytorycznie uzasadnione. Prace uczestników/uczniów pochodzące z danej placówki szkolnej powinny być skompletowane przez nauczyciela prowadzącego/zgłaszającego i w zbiorczej przesyłce dostarczone do Organizatora.
4.    Uczestnicy przygotowują prace w formie odbitek/wydruków nie oprawionych i opisanych na odwrocie (tytuł pracy/zestawu prac, imię, nazwisko, adres, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko nauczyciela prowadzącego) w formacie wystawowym (min. 24×30cm). Do tak przygotowanych prac każdy z uczestników dołącza wersję cyfrową na płycie CD/DVD (plik w formacie TIF lub JPG w rozmiarze minimum 20×20cm i rozdzielczości 300dpi). W nazwie pliku należy podać tytuł pracy (bez polskich znaków) i opisać płytę, podając imię i nazwisko i adres autora. Do przesyłki z odbitką/wydrukiem pracy i płytą należy dołączyć kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
5.    Udział w Konkursie jest bezpłatny a nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w miesiącu październiku 2012 r. w ramach Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki „Moja Wielkopolska 2012”.
6.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego wykorzystania zdjęć nadesłanych na Konkurs (katalog, plakat, zaproszenia, publikacje prasowe) z zachowaniem praw autorskich.
7.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie źle zabezpieczonych przesyłek.
8.    Nadesłane na Konkurs prace spełniające wymogi niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów w dniu 11 czerwca 2012 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w postaci wartościowych albumów fotograficznych i przyrodniczych oraz dyplomów w następujących kategoriach:
·    I, II, III nagroda w kategorii klas 6 – tych szkół podstawowych
·    I, II, III nagroda w kategorii szkół gimnazjalnych
·    I, II, III nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Decyzja Jury Konkursu o podziale nagród jest ostateczna.
9.    Prace (wraz z wersją elektroniczną) zebrane przez nauczyciela zgłaszającego należy dostarczyć/nadesłać w terminie do 08 czerwca 2012 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, ul. H. Sienkiewicza 5, 62 – 600 Koło w zaklejonej kopercie/usztywnionym opakowaniu z dopiskiem: „Z BIEGIEM WARTY – Konkurs Fotograficzny. Uwaga: w przypadku przesyłek pocztowych – decyduje data stempla pocztowego.
10.    Informacje o wynikach Konkursu oraz jego regulamin i karty zgłoszeniowe są zamieszczone na stronach internetowych:
·    www.biblioteka-kolo.pl
·    www.fakt.art.pl
·    www.kolo.pl
11.    Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się w miesiącu październiku 2012 r. Dokładny termin i miejsce wystawy zostaną podane ze stosownym wyprzedzeniem na w/w stronach internetowych.
12.    Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 02.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)

Kontakt:
Aleksandra Kowalska: biblioteka@kolo.pl – Dyrektor PiMBP w Kole
Robert Andre: robert.andre@andre.com.pl – Prezes KKF” FAKT “

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkursu Fotograficznego „Z BIEGIEM WARTY”

1.    Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………
2.    Data urodzenia autora…………………………………………………………………..
3.    Nazwa placówki oświatowej………………………………………………………….
4.    Nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego pracę……………………………………
5.    Dane adresowe placówki i telefon kontaktowy………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.    Tytuł, opis i miejsce wykonania fotografii………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
·    Oświadczam, że jestem autorem w/w zdjęć, a sportretowane osoby (jeśli dotyczy) wyraziły zgodę na ich publikację;
·    Uznaję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 02.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

…………………….. …………………………………
Data Podpis autora

……………….…………………
Podpis opiekuna prawnego
(w przypadku autorów niepełnoletnich)

Kategoria: Aktualności

 
28 maja 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Krotoszyński pociąg śmierc

Szanowni Państwo, publikacja Antoniego A. Korsaka "Krotoszyński pociąg śmierci 1939" - ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status