Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Konkurs “66 pytań na 660 – lecie miasta Koła”!

16 marca 2022 Autor: Anna Pietruszka

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole informuje, iż   z przyczyn organizacyjnych wyznaczony termin przeprowadzenia konkursu Historycznego Ziemia Kolska “66 pytań na 660-lecie miasta Koła” uległ zmianie i odbędzie się  31 maja 2022 r.  Pozostałe punkty regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

 

Regulamin Konkursu Historycznego Ziemia Kolska

„66 pytań na 660-lecie miasta Koła”

Konkurs Historyczny Ziemia Kolska „66 pytań na 660-lecie miasta Koła” wpisuje się  w kalendarz miejskich obchodów 660-lecia lokacji miasta Koła (1362-2022)

I. Organizatorzy, partnerzy Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Czytelnia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej   w Kole.

2. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła.

II. Cele Konkursu:

1. Popularyzacja i zainteresowanie historią Koła,

2.Przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych,

4. Wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

III. Uczestnicy i przebieg Konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych  z miasta Koła. Każda z placówek oświatowych może wystawić w konkurencji maksymalnie 3 uczestników.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie  karty zgłoszeniowej karty zgłoszeniowej (PDF, 398 KB wraz załącznikami  i dostarczenie jej do Czytelni PiMBP w Kole, ul. Kolejowa 19  lub przesłanie na adres e-mail: czytelnia@biblioteka-kolo.pl
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 kwietnia 2022 r.
 4. Do przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową, która składać się będzie z co najmniej trzech osób. Komisja czuwa nad przebiegiem Konkursu, sprawdza testy z etapu I, ewentualnie przeprowadza dogrywkę, punktując pytania konkursowe zgodnie z regulaminem oraz ogłasza wyniki. Decyzje Komisji  są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków podanych powyżej wiązać się będzie z niezakwalifikowaniem do Konkursu lub utraty prawa do nagrody.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w Konkursie. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników i ich opiekunów.

IV. Organizacja Konkursu:

1. Konkurs jest dwuetapowy:

a. etap I – pisemny,

b. etap II – ustny.

2. Konkurs składa się z 22 pytań testowych, 22 pytań ustnych i 22 pytań z puli dodatkowej.

3. Obydwa etapy oraz wręczenie nagród książkowych odbędzie się: 28 kwietnia 2022r., o godzinie 9:00,  w Czytelni PiMBP w Kole.

Etap I

 1. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu składającego się z 22 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie przewidziano 30 minut.
 2. Poprawną odpowiedź należy zakreślić kółkiem. W przypadku pomyłki, błędną odpowiedź należy przekreślić znakiem  X,  a prawidłową odpowiedź podkreślić.
 3. Komisja konkursowa sprawdzi prace uczestników przyznając po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.
 4. Do kolejnego etapu przechodzą trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów. W przypadku, gdy uczestnicy uzyskają identyczną ilość punktów, Komisja przeprowadza dogrywkę, w której uczestnicy będą musieli odpowiedzieć ustnie na wylosowane pytania z puli 22 pytań dodatkowych, do momentu wyłonienia zwycięzcy dogrywki.

Etap II

 1. Uczestnicy odpowiadają ustnie na 4 wylosowane przez siebie pytania.
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt.
 3. Zwycięzcą zostaje uczestnik z największą ilością punktów. Jeżeli wyniki uzyskane przez uczestników nie pozwalają na wyłonienie zwycięzcy, Komisja przeprowadza dogrywkę w formie ustnej z puli 22 pytań dodatkowych, do momentu wyłonienia zwycięzcy.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:  biblioteka-kolo.pl  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udzielają: Beata Kwarcińska, e-mail: czytelnia@biblioteka-kolo.pl, tel. 632178004.

Literatura:

 1. S. Mujta, Monografia Powiatu Kolskiego, Koło 2007, s. 281-309
 2. Najdawniejsze dzieje Koła, red. Krzysztof Witkowski, Koło 2007, część II „Koło w średniowieczu”, s. 37-107
 3. 650 wydarzeń na 650-lecie Koła, Ewaryst Jaśkowski, Koło 2012
 4. Z dziejów Żydów kolskich – w 70. rocznicę Zagłady w obozie zagłady Kulmhof (materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2012 r.), red. Krzysztof Witkowski, Koło 2012, s.9-27, 53-66
Kategoria: Aktualności

 
30 września 2023
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Bibliografia Regionalna Powiatu Kolskiego
 • Rocznik Kolski
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Depozyt Biblioteczny
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Na okładce znajduje się zdjęcie Afrykanina z ludzkimi kośćmi w dłoniach.  Na okładce znajduje się ilustracja przedstawiająca witrynę księgarni, po której przechadza się kot.  Okładka stanowi ilustrację przedstawiająca 5 bohaterów książki, stojących wokół ogniska, którego blask rzuca na ich twarze upiorne cienie.  Okładka zilustrowana kolażem przedstawiającym Jezusa siedzącego, w garniturze.  Na okładce znajduje się ilustracja przedstawiająca mroczny dom na tle płonącego nieba. Na pierwszym planie zakrwawiona słuchawka telefonu. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Życie w czas wojny

            Wystawa fotografii z Ukrainy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status