Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

IV Dyktando dla dorosłych i młodzieży – zapraszamy!

2 marca 2020 Autor: Anna Pietruszka

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa informujemy, że impreza  zostaje odwołana. O nowym terminie poinformujemy.

REGULAMIN „IV DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”

„IV Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży” to wydarzenie obejmujące  swym zasięgiem Koło i powiat kolski, zorganizowane z okazji  40. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego.

Art. 1

Organizatorzy, partnerzy Dyktanda

 1. Organizatorem Dyktanda jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.
 2. Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.
 3. Honorowym Patronatem Dyktando objęli:  Robert Kropidłowski – Starosta Powiatu Kolskiego oraz Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła.
 4. Partnerami medialnymi są: Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej  w Kole, „Przegląd Kolski”, portale informacyjne: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl oraz kurier-kolski.pl

Art. 2

Cele Dyktanda

 1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu sportu.
 2. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej  językowej i literackiej.
 3. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania  zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
 4. Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego korzystania ze słowników ortograficznych.
 5. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej,  z uwzględnieniem słownictwa sportowego.

Art. 3

Uczestnicy, przebieg Dyktanda

 1. Dyktando skierowane jest do mieszkańców Koła i powiatu kolskiego, którzy ukończyli 15 lat. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.
 3. Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie Załącznika i przesłanie go na adres e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 marca 2019 r.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych Organizatora Dyktanda (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Każdy z uczestników wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie   w czasie trwania Dyktanda, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
 7. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.
 8. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. Praca napisana poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy interpunkcyjny powodują utratę adekwatnej liczby punktów. Zasady i kryteria oceny stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od napisania Dyktanda. (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.biblioteka-kolo.pl
 10. Uczestnikami Dyktanda nie mogą być absolwenci filologii polskiej.
 11. Tekst Dyktanda zostanie opublikowany na stronach Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl  w dniu 19 marca po zakończeniu Dyktanda, ok. godz. 12.00.
 12. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Dyktanda będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl
 13. Dyktando odbędzie się  19 marca o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole, ul. Stary Rynek 1. Prosimy o zabranie długopisów i podpórek do pisania.

Art. 4

Wyniki Dyktanda, laureaci, nagrody

 1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie puchar Mistrza Ortografii Koło 2020, książka oraz dyplom.
 2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą nagrody książkowe oraz dyplomy.
 3. Wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 maja 2020 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. O dokładnym terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową oraz zostaną przesłane zaproszenia.

Art. 5

Uwagi końcowe i zastrzeżenia

 1. Regulamin Dyktanda dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:  biblioteka-kolo.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.
 3. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Marzena Franiak: e-mail:  wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl, tel. 63 2178006.

ZASADY OCENIANIA I PUNKTOWANIA „IV DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”

Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016  (dodruk 2018).

Zasady punktacji:

 1. Maksymalnie można zdobyć 100 pkt. (za pracę bezbłędną ortograficznie oraz interpunkcyjnie).
 2. Za każdy błąd wynikający z naruszenia pierwszorzędnych zasad ortograficznych odejmujemy 2 pkt. Są to:
 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h
 • błędy w zakresie pisowni nie z różnymi częściami mowy
 • błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i
 • błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników dzierżawczych)
 • błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika
 • błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws
 • błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en.

3. Za każdy błąd wynikający z naruszenia zasad drugorzędnych oraz za inne błędy odejmujemy 1 pkt. Są to np.:

 • błąd w pisowni wyrażeń przyimkowych
 • błąd w pisowni zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo
 • błędna pisownia przedrostków z-, s-, ś
 • błędna pisownia -by z pozostałymi częściami mowy
 • błąd w przenoszeniu wyrazu oraz błąd w pisowni wyrazów złożonych
 • brak całego wyrazu
 • mylenie głosek dźwięcznych z bezdźwięcznymi
 • brak znaków diakrytycznych (np. kreseczki nad literą oznaczającą miękką głoskę, kropki nad literą ż, oznaczenia nosowości w literach ą i ę).

4. Za błąd interpunkcyjny (brak odpowiedniego znaku interpunkcyjnego lub jego błędne użycie) odejmujemy 0,5 pkt.

UWAGA!

 1. Prace napisane drukowanymi literami nie podlegają ocenie.
 2. W przypadku nieczytelnego zapisu rozstrzygnięcie zapada na niekorzyść uczestnika.
 3. Za powtórzenie błędu w takim samym wyrazie nie odejmuje się punktów.
 4. Nie odejmuje się punktów za brak akapitu.
 5. Dopuszcza się zapisywanie liczb cyframi w nazwach własnych i datach, w pozostałych przypadkach należy pisać słownie.
 6. Za poprawny uznaje się zapis tytułu Dyktanda w cudzysłowie lub bez cudzysłowu; jedyna poprawna pisownia tytułu Dyktanda – bez kropki na końcu.
 7. W zapisie imion za poprawne przyjmujemy tylko ich pełne brzmienie (niedopuszczalne skróty).
 8. Błędny zapis w zakresie dużej litery w nazwie własnej wielowyrazowej – odejmujemy tylko  2 pkt.
 9. Brak litery w wyrazie, zmiana kolejności liter, dodanie litery, brak lub dodanie spójnika – odejmujemy 0,5 pkt.

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 
1 października 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Ku pamięci Stanisławy Flesz

Po raz kolejny uczczono w Kole pamięć o pisarce Stanisławie ...

Rok, w którym nauczyłam si

Autor: Lauren Wolk Tytuł: Rok, w którym nauczyłam się kłamać Wydawca: Dwie ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

75 lat minęło jak jeden dzi

Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy 75 -lecie działalności :) Krótkie ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status