Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Poezja jest kobietą – konkurs!

7 października 2019 Autor: Anna Pietruszka

Regulamin  konkursu recytatorskiego „Poezja jest kobietą”

Zaprasza  – Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Cele konkursu: zainteresowanie  poezją, popularyzowanie twórczości POETEK, rozwijanie zdolności recytatorskich, doskonalenie dykcji, rozwijanie umiejętności deklamacji,  zachęcanie do prezentowania siebie, wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze, integracja, nawiązanie współpracy między placówkami.

Konkurs jest imprezą otwartą  dla uczniów klas 8 szkół podstawowych powiatu kolskiego (każdą szkołę reprezentuje maksymalnie trzech uczniów).

Konkurs poprowadzony będzie w formie turnieju recytatorskiego (wystąpienie determinuje alfabetyczne ułożenie nazwisk):  repertuar obejmuje 2  utwory  poetyckie  – dowolnej poetki – w całości;  łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.

Prezentacja/recytacja oceniana będzie przez komisję konkursową na podstawie:

 • doboru tekstu odpowiednio do wieku i predyspozycji recytatora,
 • interpretacji głosowej tekstu (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 • kultury słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 • opanowania pamięciowego utworu,
 • ogólnego wyrazu artystycznego.

Podstawą do sformułowania werdyktu będzie  wysłuchanie przez każdego członka komisji konkursowej   wszystkich uczestników. Ostateczny werdykt ustalony zostanie w drodze wspólnej dyskusji członków komisji konkursowej. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzygającym będzie głos przewodniczącego. Decyzja komisji  jest ostateczna.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora składać się będzie  z 2-3 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania konkursu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 21 listopada 2019 r.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy. Nie przewiduje się miejsc równorzędnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą  – do  8 listopada 2019 r. w Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło, lub mailowo   – filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl  – w postaci prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia RODO. Nie dostarczenie  Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym konkursie. Formularze Zgłoszeniowe nadesłane po terminie  nie będą brane pod uwagę, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs odbędzie się w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19 (I piętro) – 21 listopada 2019 r. o g. 9:00.

Zgłoszenie  udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgłaszający swój udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w konkursie. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków podanych powyżej wiązać się będzie z niezakwalifikowaniem prezentacji/recytacji do konkursu lub utraty prawa do nagrody.

Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w konkursie. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników  i ich opiekunów

Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wyników konkursu, zdjęć i relacji na www.biblioteka-kolo.pl, fb organizatora, mass mediach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:   nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od uczestnika konkursu Formularza Zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych; opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w  komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego; nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu; niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.

Kontakt: Anna Pietruszka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, tel.  63 21 78 005, mail – filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

Formularz Zgłoszeniowy konkursu recytatorskiego „Poezja jest kobietą”

Oświadczenie – Poezja jest kobietą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 
29 marca 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Uwaga!!! Biblioteka zamknięt

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa Powiatowa i Miejska Biblioteka ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status