Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Moja podróż z Koziołkiem Matołkiem – konkurs!

8 lutego 2019 Autor: Anna Pietruszka

Regulamin Konkursu plastycznego „Moja podróż z Koziołkiem Matołkiem”

§1

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.
 2. Informacje dotyczące Konkursu uzyskać można w siedzibie Organizatora lub pod numerem telefonu – 63 21 78 005. Osoba do kontaktu – Anka Pietruszka.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

§2

Cele Konkursu

 1. Celami Konkursu są: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; spopularyzowanie klasycznej literatury dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Kornela Makuszyńskiego (w 2019 r. obchodzimy 135. rocznicę urodzin pisarza);  przybliżenie stworzonej przez Makuszyńskiego literackiej postaci Koziołka Matołka;  rozwijanie dziecięcej wyobraźni, w tym pozasłownych form wyrazu, poprzez wykorzystanie i doskonalenie odpowiednich technik plastycznych.

§3

Założenia Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród zainteresowanych: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniów klas 1-3 oraz klas 4-6 szkół podstawowych Koła i powiatu kolskiego.
 3. Każdy uczestnik wykonuje pracę nawiązującą do tytułu Konkursu.
 4. Każdy uczestnik Konkursu składa 1 egzemplarz pracy wykonanej na papierze formatu A4 lub A3.
 5. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie i wcześniej nie prezentowanymi na innych konkursach czy wystawach.
 6. W przypadku złożenia przez jednego autora większej liczby prac niż zostało to określone w §3 ust. 4, żadna z jego prac nie zostanie dopuszczona do Konkursu.
 7. Prace mogą być wykonane jedną z dwóch technik plastycznych: pastelami olejnymi lub farbą plakatową.
 8. Dostarczona na Konkurs praca winna być na rewersie opatrzona informacją zawierającą dane personalne autora (imię i nazwisko, klasa), oraz nazwę i e-mail placówki edukacyjnej do której uczęszcza.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie, oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora ich prac na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, a także prezentowania ich na wystawach oraz w innych środkach masowego przekazu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji i prezentacji nazwisk i podobizn uczestników Konkursu.
 12. Zgłoszenie do Konkursu prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności niniejszych prac, co skutkować będzie brakiem możliwości zwrócenia ich autorom.
 13. Prace należy dostarczyć/nadesłać – do dnia 15 marca 2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.
 14. Prace nie spełniające formalnych założeń organizacyjnych nie zostaną wzięte pod  uwagę przez Komisję Konkursową, a co za tym idzie zdyskwalifikowane.
 15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – www.biblioteka-kolo.pl

§4

Ocena prac konkursowych

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu – wyłaniając laureatów – dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, jakość i estetyka wykonania, zastosowanie wskazanej w regulaminie techniki plastycznej, samodzielność wykonania pracy.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5

Ogłoszenie wyników

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – www.biblioteka-kolo.pl
 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie dostarczona – do każdej placówki edukacyjnej, której wychowankowie brali udział w konkursie – drogą mailową.
 3. Prace laureatów prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

Załącznik 

 

 

 

Kategoria: Aktualności
18 września 2019
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

DKK w październiku

Dyskusyjne Kluby Książki zapraszają: młodzieżowy - 9 października 2019, godz. 15:00; ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...