Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie – konkurs fotograficzny

28 stycznia 2019 Autor: Anna Pietruszka

Konkurs fotograficzny „Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie ”

I. Przepisy ogólne

 1. Konkurs organizowany jest przez Zespół ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. A. Mickiewicza 12 oraz Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, przy ul. Kolejowej 19, zwanych dalej Organizatorami konkursu.
 2. Konkurs rozpoczyna się 28 stycznia  2019 r. i trwać będzie do 15 marca 2019 r. Wyłonienie laureatów nastąpi do 29 marca 2019 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach: www.kolo.pl,  www.biblioteka-kolo.pl
 3. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Koła i powiatu kolskiego. Uczestnikiem konkursu może być każdy za wyjątkiem członków Jury. Prace oceniane będą w kategoriach: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.
 4. Celami konkursu „Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie” są:
 • edukacja przyrodnicza,
 • uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego,
 • dostrzeganie współzależności i równowagi przyrodniczej miedzy poszczególnymi elementami środowiska,
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia nawiązującego do tytułu i celów konkursu.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Do formularza należy dołączyć jedną pracę w formacie JPG o wymiarach min. 1280×960 pikseli, rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 1MB. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu. Formularz zgłoszeniowy i pracę  należy nadesłać do 15 marca br., do g. 23:59,  na adres: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl temat: „Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie”
 2. Wyboru 12 najlepszych fotografii dokona Jury wskazane przez Organizatorów konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 29 marca 2019 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach: www.kolo.pl, www.biblioteka-kolo.pl
 4. Informacja o dokładnym terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród uczestnikom konkursu zostanie zamieszczona na stronach: www.kolo.pl, www.biblioteka-kolo.pl
 5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

III. Wykorzystanie prac

 1. Przesłanie do Organizatorów fotografii konkursowej jest równoznaczne  z udzieleniem Organizatorom zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych: www.kolo.pl, www.biblioteka-kolo.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także  na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
 2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii,   a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatorów do naprawienia szkody, jaką mogą ponieść Organizatorzy w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie decyzje Organizatorów dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
 4. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 7. Kontakt: Szymon Czerwiński, Zespół ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kole, tel. 63 26 27 551, mail – srodowisko@kolo.pl; Anna Pietruszka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, tel.  63 21 78 005, mail – filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

Kategoria: Aktualności

 
8 sierpnia 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Agnieszka Frączek "Nibybór"  "Powiedz to w mig"  Książka Eve Ainsworth "Strata. Gdy świat się kończy"  Okładka książki Michała Skibińskiego i Ali Bankroft "Widziałem pięknego dzięcioła"  Okładka książki Maureen Johnson "Nieodgadniony" 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Rok, w którym nauczyłam si

Autor: Lauren Wolk Tytuł: Rok, w którym nauczyłam się kłamać Wydawca: Dwie ...

14 sierpnia br. – bibli

Szanowni Czytelnicy! Informujemy, że 14 sierpnia br. (piątek) biblioteka będzie nieczynna! Za ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status