Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „MOJA OPOWIEŚĆ O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU” (III edycja)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole w Z O-E-W w Kole oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do udziału w konkursie literackim „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”.

Szanowni Państwo, mamy w Kole wyjątkową placówkę, która nosi imię Świętego Mikołaja. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, bo o nim tu mowa,  co roku ogłasza konkurs literacki na opowiadanie o swoim patronie.

Założenia organizacyjne:

 • prace można nadsyłać w kategoriach:
 • uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
 • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
 • uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i gimnazjaliści,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 • uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • dorośli,
 • uczestnik konkursu ma prawo do złożenia  jednego, autorskiego  opowiadania nawiązującego do tematu „Moja opowieść  o Świętym Mikołaju”; praca nie może być wcześniej publikowana lub nagradzana w innych konkursach (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • uczestnik konkursu powinien przygotować trzy koperty:  kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze oznaczone godłem (pseudonimem autora np. „Tulipan”): w jednej kopercie powinien znaleźć się wydruk pracy (na papierze) podpisany godłem; w drugiej należy umieścić płytę CD z pracą oraz dane osobowe autora na papierze: imię i nazwisko autora; grupa wiekowa (np. klasa); godło (pseudonim); telefon kontaktowy; adres zamieszkania,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane  wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach (katalogach, czasopismach, antologiach) i na stronach internetowych organizatorów bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik  oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,
 • organizatorzy nie zwracają  prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego  wyłączonych,
 • prace    należy    dostarczyć    osobiście    lub    przesłać pocztą, z dopiskiem Konkurs literacki  – „Moja opowieść o świętym   Mikołaju” do    7    grudnia  2018 r.    na    adres:    Powiatowa    i   Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło,  prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego),
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów  komisja konkursowa,
 • organizatorzy określają termin i miejsce obrad komisji; decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z kategorii; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani  na ekwiwalent pieniężny; organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą pocztową na adres znajdujący się w jednej z mniejszych kopert,
 • wręczenie   nagród   odbędzie   się  w  PiMBP   w   Kole;  informacja o dokładnym terminie  i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl, www.soswkolo.szkolnastrona.pl,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów i znajdą godne miejsce  w Izbie Patrona istniejącej w SOSW w Kole,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
 • opiekunami konkursu ze strony SOSW w Kole są: Anna Jachnik, Krystyna Wasilewska, kontakt: 885 733 022,
 • opiekunami konkursu ze strony PiMBP w Kole są: Aleksandra Kowalska i Anna Pietruszka, kontakt: 63 21 78 005,
 • patronat honorowy nad konkursem sprawuje: Starosta Powiatu Kolskiego; patronat medialny: Telewizja Kablowa SM Koło; portale: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Dyrektor SOSW w Kole                                                                          Dyrektor PiMBP w Kole

/-/Elżbieta Budzińska                                                                           /-/ Aleksandra Kowalska

 

Kategoria: Aktualności, Polecamy

14 listopada 2018
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube
film

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Dolina Radości

Pierwsze w tym roku spotkanie DKK dla dorosłych (19.01.) to ...

O LIŚĆ DĘBU – konkur

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ...

Gra terenowa „W-KOŁO N

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do Terenowej ...

…rozrzynały stopy skor

"W Wisłoku rozrzynały stopy skorupy szczeżui. Żółtodziób, domokrążca, Cygan czy ...

Narodowe Czytanie 2017

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole oraz  Zespół Szkół ...