Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

II Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży

9 lutego 2018 Autor: Anna Pietruszka

REGULAMIN „ II DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”

„II Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży” to jedno z wielu wydarzeń, które odbędą się w Kole  i powiecie kolskim, w celu  upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Art. 1

Organizatorzy, partnerzy dyktanda

 1. Organizatorem Dyktanda jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.
 2. Honorowym Patronatem Dyktando objęli:  Pan Wieńczysław Oblizajek – Starosta Powiatu Kolskiego, Pani Elżbieta Modrzejewska  –  Zastępca Burmistrza Miasta Koła
 3. Partnerem Dyktanda jest Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia Zmiana”, partnerami medialnymi: Telewizja Kablowa SM w Kole, „Przegląd Kolski”, portale informacyjne: e-kolo.pl, okragłemiasto.pl oraz kurier-kolski.pl

Art. 2

Cele dyktanda

 1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej.
 2. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.
 3. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r.

Art. 3

Uczestnicy, przebieg dyktanda

 1. Dyktando ma charakter otwarty i skierowane jest do osób, które ukończyły 16 lat. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.
 3. Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl lub telefonicznie: 63 2178006.
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 09 marca 2018 r.
 2. Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora Dyktanda (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Każdy z uczestników wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie trwania Dyktanda, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
 5. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.
 6. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. Praca napisana poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy interpunkcyjny powodują utratę adekwatnej liczny punktów. Zasady i kryteria oceny stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od napisania Dyktanda. (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.biblioteka-kolo.pl
 8. Uczestnikami Dyktanda nie mogą być absolwenci filologii polskiej.
 9. Tekst dyktanda zostanie opublikowany na stronach Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl w dniu 22 marca po zakończeniu Dyktanda, ok. godz. 12.00.
 10. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Dyktanda będą przekazywane za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl
 11. Dyktando odbędzie się w 22 marca o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole, ul. Stary Rynek 1. Prosimy o zabranie podpórek do pisania.

Art. 4

Wyniki dyktanda, laureaci, nagrody

 1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie puchar Mistrza Ortografii Koło 2018, książka oraz dyplom.
 2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą nagrody książkowe oraz dyplomy.
 3. Wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 maja 2018 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. O dokładnym terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową oraz zostaną przesłane zaproszenia.

Art. 5

Uwagi końcowe i zastrzeżenia

1.Regulamin Dyktanda dostępny jest na stronie internetowej Organizatora  www.biblioteka-kolo.pl

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.
 2.  Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Marzena Franiak: e – mail:  wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl, tel. 63 2178006.

 

ZASADY OCENIANIA I PUNKTOWANIA „II DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”

Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Zasady punktacji:

 1. Maksymalnie można zdobyć 100 pkt. (za pracę bezbłędną ortograficznie oraz interpunkcyjne).
 2. Za każdy błąd wynikający z naruszenia pierwszorzędnych zasad ortograficznych odejmujemy 2 pkt. Są to:
 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h
 • błędy w zakresie pisowni nie z różnymi częściami mowy
 • błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i
 • błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników dzierżawczych)
 • błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika
 • błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws
 • błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en.
 1. Za każdy błąd wynikający z naruszenia zasad drugorzędnych oraz za inne błędy odejmujemy 1 pkt. Są to np.
 • błąd w pisowni wyrażeń przyimkowych
 • błąd w pisowni zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo
 • błędna pisownia przedrostków z-, s-, ś
 • błędna pisownia -by z pozostałymi częściami mowy
 • błąd w przenoszeniu wyrazu oraz błąd w pisowni wyrazów złożonych
 • brak całego wyrazu
 • mylenie głosek dźwięcznych z bezdźwięcznymi
 • brak znaków diakrytycznych (np. kreseczki nad literą oznaczającą miękką głoskę, kropki nad literą ż, oznaczenia nosowości w literach ą i ę).
 1. Za błąd interpunkcyjny (brak odpowiedniego znaku interpunkcyjnego lub jego błędne użycie) odejmujemy 0,5 pkt.

UWAGA!

 1. Prace napisane drukowanymi literami nie podlegają ocenie.
 2. W przypadku nieczytelnego zapisu rozstrzygnięcie zapada na niekorzyść Uczestnika.
 3. Za powtórzenie błędu w takim samym wyrazie nie odejmuje się punktów.
 4. Nie odejmuje się punktów za brak akapitu.
 5. Dopuszcza się zapisywanie liczb cyframi w nazwach własnych i datach, w pozostałych przypadkach słownie.
 6. Za poprawny uznaje się zapis tytułu dyktanda w cudzysłowie lub bez cudzysłowu; jedyna poprawna pisownia tytułu dyktanda – bez kropki na końcu.
 7. W zapisie imion za poprawne przyjmujemy tylko ich pełne brzmienie (niedopuszczalne skróty).
 8. Błędny zapis w zakresie dużej litery w nazwie własnej wielowyrazowej – odejmujemy tylko 2 pkt.
 1. Brak litery w wyrazie, zmiana kolejności liter, dodanie litery, brak lub dodanie spójnika – odejmujemy 0,5 pkt.

Kategoria: Aktualności

 
29 marca 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Uwaga!!! Biblioteka zamknięt

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa Powiatowa i Miejska Biblioteka ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status