Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”

POD PATRONATEM

MARGARETY BUDNER SENATOR RP

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę Wielkanocną ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Senator RP Margareta Budner.

3. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

– Margareta Budner (Senator RP),

– Aneta Kopterska (Dyrektor Biura Senatorskiego),

– Halina Lorencka (Pracownik Biura Senatorskiego).

4. Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy powiatów: konińskiego, tureckiego i kolskiego.

5. Zakres tematyczny konkursu: w konkursie plastycznym zostaną zaprezentowane samodzielnie wykonane kartki wielkanocne związane z tematyką religijną, wybranym zdarzeniem (np. zmartwychwstaniem, rezurekcja itp.), symboliką (np. pisanka) lub dawnymi obrzędami i tradycjami oddającymi atmosferę towarzyszącą świętom Wielkiej Nocy w Polsce.

6. Dowolna technika wykonania pracy w wymiarze nie większym niż A5 (po złożeniu).

7. Prace przekazane na konkurs zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich muszą być pracami własnymi oraz wcześniej niepublikowanymi.

8. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną prace.

9. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu do niej prawo majątkowe i osobiste.

10. Każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana w sposób nieinwazyjny (opis na kartkach samoprzylepnych lub na oddzielnej kartce przy pomocy spinacza biurowego) ona odwrocie według wzoru:

a) imię i nazwisko uczestnika konkursu,

b) wiek,

c) klasa, szkoła lub placówka wychowawcza (dotyczy tylko uczniów szkół i placówek wychowawczych),

d) adres do korespondencji (i ewentualnie adres e-mail),

e) numer telefonu.

11. Uczniowie szkół, placówek wychowawczych dodatkowo wskazują nauczyciela/opiekuna, który jest zobowiązany do przesłania wraz z pracami na konkurs zestawienia zbiorczego imion i nazwisk uczestników konkursu (wzór- załącznik nr 1).

12. Niepełnoletni autor pracy zobowiązany jest do dołączenia do pracy uzupełnieniowego przez rodzica/opiekuna prawego oświadczenia będącego zgodą na postanowienia zawarte w regulaminie (wzór- załącznik nr 2).

13. Pełnoletni autor pracy zobowiązany jest do uzupełnienia oświadczenia będącego zgodą na postanowienia zawarte w regulaminie (wzór- załącznik nr 3).

14. Prace niepodpisane, anonimowe, bez uzupełnionego oświadczenia, czy też niespełniające innych kryteriów formalnych nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 1. 15. Dane osobowe uczestników pozyskane są tylko i wyłącznie do celów Konkursu, a Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania ich podmiotom trzecim.

16. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu, a tym samym utratę prawa do nagrody.

§ 2

CEL KONKURSU

 1. Propagowanie tradycji i regionalnego folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi w Polsce.

 1. Ujawnianie talentów oraz rozwój uzdolnień plastycznych i artystycznych.

3. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki Wielkanocnej.

4. Kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie.

§ 3

PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedmiu kategoriach wiekowych:

a) przedszkola

b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych

c) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

d) uczniowie klasy VII szkół podstawowych i gimnazjów

e) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

f) osoby niepełnosprawne

f) osoby dorosłe

2. Konkursu jest jednoetapowy.

3. Prace należy składać osobiście lub korespondencyjnie najpóźniej do 2 marca 2018 roku na adres organizatora:

Biuro Senatorskie

Senator Margarety Budner

ul. Kramowa 1

62-500 Konin

4. Organizator powołuje Komisję Konkursową odpowiedzialną za przebieg konkursu oraz ocenę nadesłanych prac.

5. Uprawnienia Komisji Konkursowej:

– komisja jest odpowiedzialna za ocenę prac oraz sporządzenie protokołu konkursu,

– komisja przyznaje tytuł laureata konkursu 3 uczestnikom we wszystkich kategoriach wiekowych (adekwatnie do dokonanej oceny),

– komisja może także wyróżnić nie więcej niż 4 uczestników konkursu w każdej z kategorii wiekowych, których prace zostały odpowiednio wysoko ocenione.

6. Efektem końcowym konkursu jest ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

7. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Komisji Konkursowej.

§ 4

KRYTERIA OCENY PRAC

1. Samodzielność wykonania pracy.

2. Zgodność z tematyką.

3. Estetyka pracy.

4. Oryginalność.

5. Ogólny wyraz artystyczny.

6. Różnorodność wykorzystanych materiałów.

7. Dodatkowym atutem każdej kartki będą oryginalne życzenia dołączone do kartki w postaci wkładki. Kartki konkursowe zostaną przekazane na cel charytatywny, w związku z tym treść życzeń należy sformułować tak, aby osoba, która kupi kartkę mogła się na niej podpisać. Życzenia będą punktowane dodatkowo.

§ 5

UWAGI KOŃCOWE

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia prac w trakcie przesyłki.

3. Laureaci konkursu finałowego i osoby wyróżnione otrzymają nagrodę główną w postaci wyjazdu do Warszawy do Senatu i Sejmu, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego doboru osób wchodzących w skład Komisji Konkursu.

5. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

6. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z nadesłaniem prac, oraz kosztów podróży autorów prac i ich opiekunów w dniu oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagrody w wyznaczonym przez niego terminie osobie nagrodzonej/wyróżnionej, a w szczególnych przypadkach osobie reprezentującej go.

8. Organizator nie przesyła nagród pocztą/kurierem itp.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac w formie elektronicznej na stronie www.budnerwsenacie.pl.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach konkursu tylko i wyłącznie osób nagrodzonych i wyróżnionych.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.

12. Wyniki prac komisji konkursowej zamieszczone będą na stronie www.budnerwsenacie.pl w zakładce „Wydarzenia”.

13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, ma prawo przekazać je na sprzedaż na cele charytatywne.

14. Osoby nadsyłające prace do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 – Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).

15. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

16. Interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatora.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do regulaminu Konkursu- wzór

ZBIORCZE ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

Najładniejsza kartka Wielkanocna

1.Nazwa placówki, adres, numer telefonu, faxu, e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Lista uczniów, biorących udział w konkursie w kategorii:

……………………………………………………………………………………………………………..
(proszę podać kategorię wiekową)

1) imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………..

2) imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………..

3) imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………….

4) imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………

5) imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………..

6) imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………..

7) imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………….

8) imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………

itd. …………………………………….


3. Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli prowadzących konkurs w szkole/placówce (czytelnie) i nr telefonu.

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu.

……………………………………..

(podpis dyrektora placówki)

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

do regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

Ja niżej podpisana/y* jako rodzic/prawny opiekun* korzystający z pełni władz rodzicielskich wobec…………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka / podopiecznego*)

udzielam niniejszej zgody na udział mojego dziecka/podopiecznego* (pozostającego pod moją prawną opieką) w konkursie „Najładniejsza kartka Wielkanocna”.

Oświadczam,

że zapoznałam/em* się z Regulaminem Konkursu na „Najładniejszą kartkę Wielkanocną” zorganizowanego przez Senator RP Margaretę Budner oraz że rozumiem i w pełni akceptuję jego treść.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka/podopiecznego* dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 ( Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).

…………………………………. …………………………………………….

(miejscowość i data)                              (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna*)

*Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK nr 3

do regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

Ja niżej podpisana/y* …………………………….……………………………………………..

(imię i nazwisko)

Oświadczam,

że zapoznałam/em* się z Regulaminem Konkursu na „Najładniejszą kartkę Wielkanocną” zorganizowanego przez Senator RP Margaretę Budner oraz że rozumiem i w pełni akceptuję jego treść.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 ( Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).

…………………………………. …………………………………………….

(miejscowość i data)                                                                            (czytelny podpis)

*Niepotrzebne skreślić.

 

Kategoria: Aktualności

16 stycznia 2019
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube
film

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

U Pani Zimy

Tegoroczny bal karnawałowy spędziliśmy u Królowej Zimy. Wśród zaproszonych gości ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...