Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Regulamin konkursu literackiego „Moja opowieść o świętym Mikołaju” (II edycja)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole w Z O-E-W w Kole oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do udziału w konkursie literackim „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”.

Szanowni Państwo, mamy w Kole wyjątkową placówkę, która nosi imię Świętego Mikołaja. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, bo o nim tu mowa,  co roku ogłasza konkurs literacki na opowiadanie o swoim patronie.

Założenia organizacyjne:

 • prace można nadsyłać w kategoriach: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7 szkół podstawowych i gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dorośli,
 • uczestnik konkursu ma prawo do złożenia  jednego, autorskiego  opowiadania nawiązującego do tematu „Moja opowieść  o Świętym Mikołaju” (długość od 5 000 do 10 000 znaków ze spacjami); praca nie może być wcześniej publikowana lub nagradzana w innych konkursach (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • uczestnik konkursu powinien przygotować trzy koperty:  kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze oznaczone godłem (pseudonimem autora np. „Tulipan”): w jednej kopercie powinien znaleźć się wydruk pracy (na papierze) podpisany godłem; w drugiej należy umieścić płytę CD z pracą oraz dane osobowe autora na papierze: imię i nazwisko autora; godło (pseudonim); telefon kontaktowy; adres zamieszkania,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane  wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych      i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach (katalogach, czasopismach, antologiach) i na stronach internetowych organizatorów bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik  oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,
 • organizatorzy nie zwracają  prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • prace    należy    dostarczyć    osobiście    lub    przesłać pocztą, z dopiskiem Konkurs literacki  – „Moja opowieść o   świętym   Mikołaju” do    8    grudnia    2017 r.    na    adres:    Powiatowa    i   Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów  komisja konkursowa,
 • organizatorzy określają termin i miejsce obrad komisji; decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z kategorii; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani  na ekwiwalent pieniężny; organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą pocztową na adres znajdujący się w jednej z mniejszych kopert,
 • wręczenie   nagród   odbędzie   się  w  PiMBP   w   Kole;  informacja o dokładnym terminie  i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl, www.soswkolo.szkolnastrona.pl,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów i znajdą godne miejsce  w Izbie Patrona istniejącej w SOSW w Kole,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
 • opiekun konkursu ze strony SOSW w Kole są: Anna Jachnik, Krystyna Wasilewska, kontakt: 885 733 022,
 • opiekunami konkursu ze strony PiMBP w Kole są: Aleksandra Kowalska i Anna Pietruszka, kontakt: 63 21 78 005,
 • patronat honorowy nad konkursem sprawuje: Starosta Powiatu Kolskiego; patronat medialny: Telewizja Kablowa SM Koło; portale: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl

Kategoria: Aktualności

 
3 czerwca 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Jak widzicie Walc nr 2 Dmitri

Przypominamy! W tym roku obchodzimy 45. rocznicę śmierci Dmitrija Szostakowicza. ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status