Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Rocznik Kolski Nr 9

9 stycznia 2017 Autor: Anna Pietruszka

Tuż przed Świętem Trzech Króli (05.01.) w sali konferencyjnej Ratusza odbyła się  promocja 9 numeru “Rocznika Kolskiego”.

Za Aleksandrą Kowalską:

“Szanowni Państwo,

„Rocznik Kolski” to wydawnictwo, które mówi o naszej przeszłości,   a znajomość tejże –  zwłaszcza   regionalnej  – jest bardzo ważna.  Stanowi  zachętę do budowania tożsamości, poczucia społeczności i przynależności lokalnej. Nie wszyscy – w codziennej życiowej gonitwie  – dostrzegamy otaczającą nas   przeszłość. Architektura,  krajobraz,  ludzie, których mijamy,  noszą w sobie jej ślady. Naszym posłannictwem jest ich  dostrzeganie, zapisywanie, utrwalanie i przekazywanie następnym  pokoleniom.

Dziewiąty numer „Rocznika Kolskiego”  – wydawanego wspólnie przez: Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Dom Kultury, Muzeum Technik Ceramicznych i Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – zawiera różnorodne  opracowania, które mamy nadzieję,  zostaną przyjęte z uwagą przez czytelników zainteresowanych dziejami naszego miasta i powiatu. Dziękuję wszystkim zaangażowanym we współtworzenie  periodyku, który jest ważnym świadectwem  naszej historii.

Dział „Artykuły i Materiały” otwiera tekst Jakuba Gduli prezentujący strukturę społeczno-gospodarczą starostwa kolskiego w XVII w. na podstawie dokumentów lustracyjnych dóbr królewskich.

Jakub Gdula  – absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe ogniskują wokół dziejów społeczno-gospodarczych ze szczególnych uwzględnieniem regionu wielkopolskiego w epoce nowożytnej. Badania nad historią ziemi kolskiej podjął w ramach seminariów: licencjackiego oraz magisterskiego, pod opieką prof. Michała Zwierzykowskiego. Powstały wówczas dwie prace: licencjacka „Struktura społeczna   i gospodarcza starostwa kolskiego w XVII w. w świetle lustracji królewszczyzn”,  wyróżniona w 2015 r. nagrodą im. Kazimierza Tymienieckiego   (jej skróconą wersję włączono do najnowszego tomu „Rocznika Kolskiego”);  magisterska  – z roku 2015 –  „Lustracja i inwentarz starostwa kolskiego z 1765 r.”,  zgłoszona do tegorocznej nagrody za najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii UAM. Obecnie uczestniczy w seminarium doktoranckim – prowadzonym przez prof. Michała Zwierzykowskiego – przygotowując się do przedłożenia w 2017 r. projektu rozprawy  dotyczącej struktury gospodarczej szlacheckich majątków ziemskich w powiecie poznańskim w latach 1764-1793.

75. rocznica Zagłady Kolskich Żydów dokonana w niemieckim obozie Kulmhof w pobliskim Chełmnie nad Nerem przypomniała o trwałej obecności tej społeczności na kartach historii Koła.

W najnowszym numerze „Rocznika …”  Piotr Gołdyn  zamieścił  szkic biograficzny   Itty Fuchsówny, żydowskiej nauczycielki z Koła, która  pracowała w siedmioklasowej Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 w Kole.

Piotr Gołdyn – prof. nadzw. dr hab., historyk, historyk wychowania, regionalista. Wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Członek Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz  Towarzystwa Historii Edukacji. Autor ponad 200 artykułów popularnych, popularnonaukowych i naukowych; autor  i redaktor ponad 25 książek. Redaktor naczelny Polonia Maior Orientalis.

Sylwetki kolan –  więźniów Sobiboru ocalonych z Zagłady  – Chaskiela Menche i Szlomo Podchlebnika przybliża Przemysław Nowicki. Chaskiel Menche w 1949 r. wyemigrował do Australii, gdzie zmarł w roku 1984. Szlomo Podchlebnik był jednym z pierwszych świadków, którzy zeznawali w sprawie zbrodniczej działalności Sobiboru. Zmarł w USA w 1973 r.

Przemysław Nowicki –  historyk zainteresowany dziejami diaspory żydowskiej na ziemiach polskich w XIX i XX w.,  autor szeregu artykułów na ten temat. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału we Włocławku i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W ramach przygotowań do pracy doktorskiej prowadzi badania nad historią gmin żydowskich w powiecie włocławskim i konińskim w XIX w. –  dobie Królestwa Polskiego (1815-1866). Kolekcjoner judaików, nagrań jazzowych i rockowych, miłośnik malarstwa i kina europejskiego. Pracuje na stanowisku inspektora ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

Dwa kolejne artykuły są przyczynkami do prac nad bogatą przeszłością dawnych miast powiatu kolskiego – Brdowa i Grzegorzewa.

Tomasz Nuszkiewicz nawiązuje do 780-lecia pierwszej wzmianki o należącym do arcybiskupów gnieźnieńskich Grzegorzewie oraz przyjęcia jako symbolu obecnej gminy jej historycznego herbu.

Dariusz Racinowski opisuje działalność  – bardzo aktywnego do dziś   – Stowarzyszenia Straży Ogniowej w Brdowie tuż po odzyskaniu niepodległości,  w świetle zachowanych protokołów Zarządu.

Tomasz Nuszkiewicz  –  dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji o tematyce regionalistycznej i historycznej, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Dariusz Racinowski  – mgr bibliotekoznawstwa  i informacji naukowej  Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył licencjat z filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; podyplomowe studia z Zarządzania Oświatą  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz psychopedagogiki i innych metod alternatywnego  nauczania  Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Przewodniczył Komitetowi Obchodów 130. rocznicy Bitwy pod Brdowem. Był koordynatorem i organizatorem obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w gminie Babiak. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brdowskiej;  wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (pierwszej i drugiej kadencji).  W latach 2010-2015 był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu. Autor kilkunastu publikacji –  scenariuszy uroczystości, lekcji, zajęć do dyspozycji wychowawcy klasy, artykułów o tematyce regionalnej, historycznej, społecznej – publikowanych między innymi w „Przewodniku Katolickim” („Ład Boży”), „Idziemy”, „Roczniku Kolskim”, „Konińskim Kurierze Oświatowym”, „Przeglądzie Wielkopolskim” i „Polonia Maior Orientalis”. W 2016 r. wydał  opracowanie o Poli Negri „Pobyt w Brdowie okazał się dla mnie najlepszym lekarstwem. Brdowskie korzenie i ślady Poli Negri”. Promocja publikacji odbyła się w lipcu w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Aleksander Krzysztof Sitnik –  w numerze bieżącym  –  kontynuuje wyniki badań nad sytuacją kolskich bernardynów w latach 50-tych XX w.

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM –  doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. W Zakonie Braci Mniejszych bernardynów od 1990 roku; świecenia kapłańskie otrzymał w 1997 r.; obecnie w klasztorze bernardynów w Krakowie. Wykłada historię Zakonu Braci Mniejszych oraz historię Kościoła na Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest autorem wielu artykułów i prac z zakresu dziejów Zakonu Braci Mniejszych i historii Kościoła.

Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą –  zaangażowanemu od 10 lat w realizację wielu inicjatyw społeczno – kulturalnych oraz promowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historii i tradycji naszego kazimierzowskiego miasta  – swój materiał poświęcił Krzysztof Witkowski.

Krzysztof Witkowski – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, muzealnik (posiada najwyższy w polskim muzealnictwie stopień kustosza dyplomowanego), prawnik (obecnie aplikant radcowski). Ukończył  podyplomowe studia public relations. W latach 2004-2015 dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Regionalista, pasjonat i badacz przedrozbiorowych dziejów Wielkopolski, w szczególności ziemi kolskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się również na historii zakonu Bernardynów w Polsce. Jest autorem licznych prac naukowych i popularnonaukowych koncentrujących się na wspomnianej wyżej tematyce.

W dziale „Sylwetki”,   teksty Kazimierza Kasperkiewicza i Aleksandry Kowalskiej przybliżają  postaci, które pożegnaliśmy w roku 2015: Józefa Stanisława Mujty, historyka, regionalisty, nauczyciela i wychowawcy oraz Jerzego Kruszyńskiego, autora wspaniałych opowiadań, legend i wspomnień o Kole – mieście jego dzieciństwa.

Nowości wydawnicze to domena Kazimierza Kasperkiewicza, którego bacznej uwadze nie umknie żadna pozycja.

Kazimierz Kasperkiewicz  –  mgr filologii niemieckiej na Uniwersytecie Poznańskim, nauczyciel języka niemieckiego,  od 1970 r. tłumacz przysięgły.  Od ponad  30 lat zajmuje się regionalistyką. Badacz dziejów Koła i okolic, kolekcjoner wspomnień i relacji ludzi związanych z Ziemią Kolską. Jest autorem ponad 180 artykułów opublikowanych w prasie lokalnej i regionalnej, autorem  i  współautorem opracowań monograficznych. Od 2008 r. jest członkiem zespołu redakcyjnego „Rocznika Kolskiego”. W latach 2001-2006 był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła, w latach 2007-2011 – prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Po rezygnacji z funkcji został prezesem honorowym.

Numer „Rocznika” –  swoim skrupulatnie prowadzonym kalendarium wydarzeń w Kole w 2015 r. – jak zawsze zamyka Ewaryst Jaśkowski.

Ewaryst Jaśkowski – kolski regionalista, wieloletni pracownik administracji państwowej i samorządowej, członek SPMK n/Wartą. Od wielu lat interesuje się regionalistyką. Opracował w postaci artykułów prasowych oraz broszur kilka tematów dotyczących  terenu gminy Sompolno oraz Koła. Jest autorem historii kolskiej orkiestry i współautorem wydawnictwa „650 wydarzeń na 650-lecie miasta Koła”.

Szanowni Państwo,

zdając sobie sprawę z bogactwa historii i tradycji Ziemi Kolskiej nie ustaniemy w wysiłkach, aby je przybliżać i popularyzować. A póki co, oddajemy do rąk Państwa kolejny numer periodyku „Rocznik Kolski” z nadzieją na jego życzliwe przyjęcie.

Publikacja „Rocznika Kolskiego” nie byłaby możliwa, bez przychylności i wsparcia wielu osób prywatnych i zakładów pracy, którym z całego serca dziękujemy.”

Spotkanie artystycznie wzbogaciły występy:  Zespołu Kameralnego Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole,  w składzie: skrzypce pierwsze – Justyna Królik, skrzypce drugie – Oliwia Walczak, fortepian – Filip Parysek,  opiekun – Magdalena Błaszczyk;  Grupy “Schola”, działającej  przy Sanktuarium Matki Bożej w Brdowie, w składzie: Aleksandra Panek, Weronika Sławnikowska, Kamila Trafna, Aleksandra Wiśniewska, Daria Wiśniewska, Kinga Wiśniewska,  Agata Woźniak, Kinga Woźniak, opiekun –  ojciec  proboszcz Waldemar Pastusiak.

Dziękujemy za udział w promocji: autorom najnowszego numeru “Rocznika…”, zaproszonym gościom, oraz młodym artystom.

dsc03627dsc03632dsc03660dsc03644dsc03670dsc03633dsc03634dsc03649dsc03654dsc03628dsc03631dsc03635dsc03656

 


 
2 października 2022
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Ilustracja przedstawia chłopca stojącego, na tle miasta, obok lwa.  Ilustracja przedstawia czworo dzieci i psa.  Ilustracja przedstawia białego niedźwiedzia.  Ilustracja przedstawia pochylonego chłopca.  Na ilustracji znajdują się psy, koty i kobieta. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Oczy Michaliny

Autor: Marcin Szczygielski Tytuł: Oczy Michaliny Wydawca: Instytut Wydawniczy Latarnik Rok wydania: 2020 Od ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status